Miljø og klima

Energiproduktion har konsekvenser for miljøet. Når kul, olie eller gas brændes af i motorer for at frembringe trækkraft, bevægelse eller elproduktion kommer der et udslip af kvælstof og svovl, som i for store mængder kan forårsage uheldige konsekvenser for både mennesker og nærtliggende samt fjerntliggende naturområder. Brugen af atomkraft kan have uheldige konsekvenser for miljøet ved udslip af radioaktiv stråling, som ved Tjernobyl i 1986 og Three Mile Island i 1979. Også affaldet fra kernekraftværker kan være farligt mange år efter deponering.

Siden 1987, hvor den såkaldte Brundtland-rapport blev lanceret, har der især været fokus på det store udslip af CO2, som har fulgt i kølvandet på brugen af fossile brændsler. Den ubalance i atmosfæren, som dette har afstedkommet, medfører den såkaldte drivhuseffekt. Der er i dag blandt videnskabsfolk en bred accept af, at dette forhold vil føre til naturkatastrofer, hvis ikke der bliver skruet drastisk ned for brugen af fossile brændsler. Drivhuseffekten fører til højere temperatur på Jorden, der igen betyder at isen på Grønland smelter, hvilket igen medfører forhøjet vandstand i verdenshavene.